Algemene voorwaarden

DIGINEERS B.V. (KVK 64592898)

1. Definities

1.1 Programmatuur: de specifiek door Digineers B.V. (al dan niet op basis van bestaande software) ontworpen standaard of maatwerk Programmatuur (software), vastgelegd op een voor de computer leesbare gegevensdrager en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies, bestemd om te gebruiken in samenhang met apparatuur, teneinde gegevens te kunnen invoeren, op te slaan, te verwerken en/of te verstrekken.
1.2 Apparatuur: technische middelen bestemd om in samenhang met de Programmatuur gegevens te kunnen invoeren, op te slaan, te verwerken en/of te verstrekken.
1.3 Systeem: het geheel van Programmatuur en apparatuur 1.4 Digineers: de besloten vennootschap Digineers BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64592898. 1.5 Wederpartij: de (rechts)persoon met wie Digineers een Overeenkomst aangaat danwel in welke zin dan ook een rechtsverhouding onderhoudt of zal onderhouden.
1.6 Partijen: Wederpartij en Digineers. 1.7 Overeenkomst(en): de tussen Partijen te sluiten of gesloten overeenkomst.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van Digineers en/of op de tussen Digineers en de Wederpartij gesloten Overeenkomsten tot het verlenen van het gebruiksrecht van de Programmatuur of anderszins tot het leveren van diensten en/of verrichten van werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Digineers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Wederpartij

3. Aanbiedingen; offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van Digineers zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Digineers het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De inhoud van folders, brochures, prijslijsten, aanbiedingen, documentatie, pitches / presentaties en andere (algemene) informatie is onder voorbehoud opgesteld en bindt Digineers niet. Druk-, zet- en typfouten danwel redelijkerwijs in de vorenbedoelde informatie voorkomende vergissingen danwel verouderde informatie binden Digineers derhalve niet.

4. Totstandkoming Overeenkomst; termijnen; algemene uitvoering

4.1 De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge opdracht door de Wederpartij en de aanvaarding daarvan door Digineers. Aanvaarding van een opdracht door Digineers vindt plaats doordat en op het moment dat Digineers de opdracht schriftelijk bevestigt aan de Wederpartij danwel door ondertekening van een daartoe strekkende Overeenkomst tussen Partijen danwel doordat Digineers een begin van uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.
4.2 Digineers spant zich redelijkerwijs ervoor in de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data) zoveel mogelijk in acht te nemen. Alle (overeengekomen) termijnen gelden evenwel steeds als streefdata, binden Digineers niet en hebben steeds een indicatief karakter. In alle gevallen geraakt Digineers wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij aan Digineers een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen en deze redelijke termijn is verstreken zonder dat nakoming door Digineers heeft plaatsgevonden. 4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle verplichtingen van Digineers uit hoofde van de Overeenkomst als inspanningsverplichtingen. Gelet op de aard van de dienstverlening van Digineers is het in het algemeen niet mogelijk om specifieke prestaties, of niveau’s daarvan, te garanderen.

5. Licentie; gebruiksrecht.

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Digineers aan de Wederpartij uitsluitend, voor onbepaalde danwel een overeengekomen bepaalde tijd het niet-exclusieve gebruiksrecht van de Programmatuur. Dit niet-exclusieve gebruiksrecht omvat het recht van de Wederpartij de Programmatuur te laden en te gebruiken. Het gebruiksrecht komt te vervallen vanaf het moment dat de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet op overeengekomen wijze nakomt of anderszins in gebreke is met verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Voorts eindigt het gebruiksrecht immers in het geval de Overeenkomst eindigt.
5.2 Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digineers niet aan derden overdraagbaar.
5.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan de Programmatuur te openbaren, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of te bezwaren anders dan tussen Digineers en Wederpartij uitdrukkelijk is overeengekomen. Voorts is het de Wederpartij niet toegestaan op Programmatuur enige wijziging aan te brengen, deze aan derden in gebruik af te staan, tenzij anders tussen Digineers en Wederpartij is overeengekomen.
5.4 De sources (broncode) van Programmatuur worden aan de Wederpartij niet ter beschikking gesteld en/of overgedragen. De rechten daarop berusten bij Digineers. De Wederpartij is wel gerechtigd tot overdracht aan haar van de sources (broncode) indien Digineers in staat van faillissement wordt verklaard.
5.5 De voor het recht tot gebruik door de Wederpartij te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke daarvan bij openstelling van de Programmatuur ten behoeve van de Wederpartij of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de Programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere periodiek. Tenzij anders is overeengekomen zijn in de gebruiksrechtvergoeding niet inbegrepen de kosten van onderhoud en/of de kosten van het verlenen van ondersteuning danwel andere kosten niet direct verband houdende met het ter beschikking stellen van de Programmatuur.

6. Hosting / internetdiensten

6.1 Indien Digineers ten behoeve van de Wederpartij hostingactiviteiten uitvoert, worden die door Digineers in eigen beheer of via n of meer derden uitgevoerd.
6.2 Indien en voor zover Digineers in het kader van de uitvoering van de hostingactiviteiten en of meer derden inschakelt, kan Digineers in haar verhouding tot de Wederpartij nimmer tot meer gehouden zijn dan waartoe Digineers jegens die derde(n) gerechtigd is. Wederpartij geeft elk recht op een dergelijke (meer)rechten prijs, ongeacht of zij weet heeft van de specificaties van de rechtsverhouding tussen Digineers en die derde(n).
6.3 Indien de Overeenkomst tussen Partijen mede strekt tot het leveren van diensten op het gebied van hosting, e-mail, domeinnaamregistratie en/of welke voor internetverkeer dan ook door Digineers geleverde diensten geldt het volgende: - het is de Wederpartij nimmer toegestaan gebruik te maken van deze diensten op een wijze die schade tot gevolg heeft of kan hebben aan Apparatuur (servers daaronder begrepen) en/of Programmatuur, ongeacht of de Apparatuur en/of Programmatuur aan derden danwel aan Digineers toebehoort; - het is de Wederpartij niet toegestaande deze diensten te gebruiken in strijd met de wet en/of in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt gezien. Meer specifiek is het de Wederpartij niet toegestaan deze diensten te gebruiken ter verspreiding, opslag, verkrijging of anderszins van informatie die vergaand onbetamelijk en/of verboden is omwille van bijvoorbeeld racistische, seksuele, zwaar grievende en/of vergelijkbare motieven. - het is de Wederpartij niet toegestaan van deze diensten gebruik te maken door spam, met spam vergelijkbare informatie, virussen, mailbommen, worms etc. te ontwikkelen, verspreiden, op te slaan, te activeren danwel anderszins zich te bedienen van dergelijk, vergelijkbaar, gebruik. - het is de Wederpartij niet toegestaan deze diensten te gebruiken voor het opzetten en/of hanteren van chatrooms, bulkmail-services en/of andere toepassingen die buiten het overeengekomen en/of gebruikelijke gebruik vallen.
6.4 Indien en voor zover een Overeenkomst mede strekt tot werkzaamheden van Digineers op het gebied van online marketing, voert Digineers de in dat verband overeengekomen werkzaamheden uit naar beste vermogen doch geldt, vanwege de aard van die werkzaamheden, de Overeenkomst immer als inspanningsverbintenis. Digineers geeft in dat verband aan de Wederpartij op de overeengekomen wijze aan welke verbeteringen en/of wijzigingen zijn of (dienen te) worden doorgevoerd.

7. Service Level Agreement; back-up

7.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau en beschikbaarheid (service level agreement) worden slechts schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.
7.2 Behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs gelden de door Digineers gemeten niveau’s van dienstverlening als juist en volledig (bewijs).
7.3 Indien de dienstverlening het maken van back-ups bevat, zal Digineers met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes en bij gebreke daarvan op regelmatige wijze, een volledige back-up maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van de Wederpartij. Digineers zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan gedurende de bij Digineers gebruikelijke termijn.

8. Onderhoud; telefonische ondersteuning (support)

8.1 De Wederpartij kan bij de aanschaf van de Programmatuur een onderhoudscontract aangaan met Digineers. Dit onderhoudscontract geeft, indien overeengekomen, tevens recht op updates van de Programmatuur.
8.2 Het onderhoud omvat geen verrichtingen verband houdend met en/of veroorzaakt door ondeskundig of verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzaamheid, opzet alles aan de zijde van de Wederpartij en/of wijzigingen in het systeem welke niet door Digineers zijn aangebracht.
8.3 Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van n jaar, en wordt telkens stilzwijgend verlengd met n jaar, tenzij het onderhoudscontract tegen het einde van het contractjaar per aangetekende brief wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
8.4 De kosten voor onderhoud worden per jaar berekend. Indien de kosten voor onderhoud wijzigen, dan zal Digineers de prijswijzigingen zes maanden voor het nieuwe contractjaar schriftelijk mededelen.
8.5 Digineers is gerechtigd de uitvoering van het onderhoudscontract aan derden over te dragen.
8.6 Telefonische ondersteuning/support dient schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te worden.
8.7 Indien geen telefonische ondersteuning/service is overeengekomen, kan Digineers dit niettemin verlenen doch in dat geval uitsluitend indien zij daartoe de mogelijkheden heeft en tegen het dan geldende tarief, zoals vastgesteld door Digineers.

9. (Intellectuele) eigendom

9.1 Het eigendom/de rechten op de door Digineers geleverde of te leveren prestaties, waaronder alle rechten van industri le en intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur – waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten en databankrechten – berusten bij Digineers en/of haar licentiegevers, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Digineers is het de Wederpartij verboden de Programmatuur te wijzigen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook.
9.2 De door Digineers tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, pitches/presentaties, films en andere materialen of (elektronische en/of digitale) bestanden blijven eigendom van Digineers danwel Digineers blijft daartoe met uitsluiting van derden gerechtigd.

10. Overtredingen / boete

10.1 Overtreding van enige ingevolge deze algemene voorwaarden en/of enige andere tussen Partijen overeengekomen verplichting door de Wederpartij, verplicht de Wederpartij op verzoek van Digineers een boete te voldoen, direct, zonder nadere ingebrekestelling, van 250 EUR per dag en per overtreding, onverminderd het recht van Digineers op vergoeding van de als gevolg van de overtreding door haar geleden schade.

11. Garantie

11.1 Digineers spant zich naar beste vermogen in om fouten/gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Elk(e) door de Wederpartij geconstateerd(e) fout/gebrek dient binnen een periode van drie maanden na aflevering of indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie, alsmede in alle gevallen binnen twee maanden na ontdekking van de fout/het gebrek, schriftelijk bij Digineers te zijn gemeld. Vanwege de aard van de te leveren prestaties, staat Digineers er niet voor in dat de Programmatuur immer geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Digineers garandeert evenmin dat de Programmatuur zonder onderbrekingen zal werken en/of dat steeds alle fouten (kunnen) worden verbeterd.
11.2 Digineers is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
11.3 Digineers is gerechtigd volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Wederpartij en/of andere niet aan Digineers toe te rekenen oorzaken. Elke herstelverplichting en/of garantie vervalt indien de Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Digineers wijzigingen in de Programmatuur en/of het systeem aanbrengt of laat aanbrengen danwel anderszins handelt in strijd met haar verplichtingen.
11.4 Elke door Digineers uit te voeren herstel- en/of reparatiewerk geschiedt op een door Digineers te bepalen locatie en wijze.
11.5 Digineers heeft geen enkele (herstel- of aanpas)verplichting van welke aard dan ook ter zake fouten die na afloop van de in artikel 11.1 bedoelde periode zijn gemeld.

12. Prijzen, betaling, verrekening

12.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Een wijziging in het BTW-tarief of heffing van overheidswege kan aan de Wederpartij door Digineers worden doorberekend.
12.2 Digineers behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
12.3 Betaling door de Wederpartij aan Digineers dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum en op de door Digineers aangegeven wijze. De termijn van veertien dagen is een fatale termijn, zodat de Wederpartij van Digineers bij niet-tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Vanaf elk moment van verzuim terzake een betalingsverplichting is de Wederpartij wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke en integrale gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder de integrale kosten van deurwaarder, advocaat en/of andere rechtsbijstandverlener. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden bij wege van schadefixatie vastgesteld op een bedrag van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00. Bij consumentenkoop worden de buitengerechtelijke (incasso)kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
12.4 De betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ongeacht of de Wederpartij een betaling van een bepaald kenmerk voorziet met de bedoeling de betaling te relateren aan een of meer specifieke factu(u)r(en).
12.5 Iedere overschrijding van een betalingstermijn geeft Digineers de bevoegdheid om haar verplichting jegens de Wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
12.6 Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot het leggen van eigenbeslag, verrekening en/of opschorting, om welke reden dan ook, wordt door de Wederpartij prijsgegeven. 12.7 Digineers is immer gerechtigd een voorschot te verlangen op de door haar op grond van de Overeenkomst aan de Wederpartij te zenden (toekomstige) factu(u)r(en) en/of ter zekerheid van betaling daarvan zekerheid te verlangen, waaronder – doch niet beperkt daartoe – een bankgarantie. De Wederpartij is gehouden die bevoorschotting en/of zekerheid onverwijld en op aangeven van Digineers te verstrekken.

13. Duur en be indiging Overeenkomst

13.1 Tenzij anders overeengekomen wordt een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
13.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
13.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door elk der Partijen worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de Overeenkomst telkenmale (stilzwijgend) verlengd met de initi le periode.
13.4 Digineers kan een Overeenkomst terstond be indigen in de navolgende gevallen:
a. als er omstandigheden bekend zijn geworden waardoor Digineers gegronde vrees heeft dat de Wederpartij haar verplichtingen jegens Digineers niet zal nakomen;
b. als de Wederpartij komt te overlijden of als bij de Wederpartij sprake is van een liquidatie, aanvraag faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling en/of als op vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd.
In welke voornoemde gevallen hetgeen de Wederpartij aan Digineers verschuldigd is en/of aan haar zal worden op grond van de Overeenkomst, in het geheel direct opeisbaar alsmede zonder dat Digineers tot enige schadevergoeding gehouden is.

14. Privacy / geheimhouding

14.1 De Wederpartij geeft expliciet toestemming aan Digineers om zijn of haar gegevens te verwerken en vast te leggen voor de uitvoering van de Overeenkomst / werkzaamheden en om hem of haar van informatie te voorzien over (producten/diensten) van Digineers. De gegevens van de Wederpartij zullen door Digineers immer worden behandeld met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
14.2 Digineers respecteert de privacy van de Wederpartij en zal de verschafte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de geldende privacywetgeving. 14.3 De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Programmatuur door de Wederpartij worden verwerkt, ligt volledig bij de Wederpartij die ten aanzien van persoonsgegevens als ‘Verantwoordelijke’ geldt in de zin de wettelijke regelingen met betrekking tot privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens). 14.4 Digineers en de bij haar werkzame personen betrachten volstrekte geheimhouding ten aanzien van alle informatie die haar aangaande de Wederpartij bekend is of wordt, naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid; vrijwaring

15.1 Digineers is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of Programmatuur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Digineers.
15.2 De Wederpartij vrijwaart Digineers tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of verwerking van gegevens door middel van de Programmatuur.
15.3 Digineers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.4 Indien en voor zover op Digineers enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij wordt vastgesteld en/of Digineers om welke reden dan ook toch schadeplichtig is jegens de Wederpartij, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van de verplichting terzake waarvan in dat geval Digineers schadeplichtig is geraakt, alles met een maximum van 30.000 EUR. Een reeks van samenhangende schadegevallen wordt aangemerkt als n schadegeval. In het geval de schadeplichtigheid voortvloeit uit tekortkomingen terzake een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan n jaar dan wordt het bedoelde bedrag beperkt tot de gemiddelde vergoeding betreffende n jaar, alles wederom met een maximum van 30.000 EUR. 15.5 De exoneraties in art. 15.1, 15.3 en/of 15.4 gelden niet: - indien en voor zover Digineers verzekerd is tegen schades waarvan de Wederpartij stelt dat Digineers daarvoor aansprakelijk is, en; - indien en voor zover de verzekeraar van Digineers terzake die schade dekking verleent, en; - in alle gevallen uitsluitend tot de hoogte van de schadevergoeding die de verzekeraar gehouden is aan de Wederpartij te voldoen; 15.6 Elke aansprakelijkheid van Digineers vervalt door het verloop van n jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of de Overeenkomst eindigt.
15.7 Indien de Wederpartij zich op het standpunt stelt dat zij schade heeft geleden als gevolg van handelen en/of nalaten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vervallen de rechten van de Wederpartij op schadevergoeding en/of andere door de Wederpartij in dat verband mogelijkerwijs in te stellen vorderingen, indien de Wederpartij niet binnen een vervaltermijn van twee maanden, aanvangende op de dag volgend op de dag waarop de Wederpartij kennis heeft of redelijkerwijs kennis had moeten hebben van het schadetoebrengende feit, haar (schade)vorderingen aan Digineers concreet, schriftelijk en gedocumenteerd bekend heeft gemaakt.

16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Digineers kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld en/of krachtens wet, rechtshandeling, verkeersopvatting en/of anderszins op grond van niet door Digineers redelijkerwijs te be nvloeden factoren en/of omstandigheden, niet voor haar rekening komt. Onder overmacht aan de zijde van Digineers wordt tevens verstaan overmacht bij een door Digineers ingeschakelde derde.
16.2 Overmacht aan de zijde van Digineers geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.
16.3 Onverminderd de overige rechten die aan Digineers toekomen, heeft Digineers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en zulks zonder dat Digineers gehouden is tot enige schadevergoeding.

17. Toepasselijk recht; rechtsmacht

17.1 Op alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Digineers en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 In alle geschillen tussen Digineers en de Wederpartij is de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle de bevoegde rechter, tenzij dwingend recht anders bepaalt.